Verkoopsvoorwaarden WellBeingLab

 

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
FysioLab BV
Vestigingsadres; Karel Werrebroecklei 26, 2970 ‘s Gravenwezel
Bezoekadres; Desguinlei 17-19, 2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 038080508
E-mailadres: info@wellbeinglab.be
BTW-identificatienummer: BE0749884828

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument.

Artikel 3 – Leveringsvoorwaarden

Een bestelling met een goederenwaarde van € 150,00 netto wordt steeds franco geleverd, een bestelling > € 150,00 netto wordt steeds verhoogd met € 9,50 netto verzendingskosten.

Voor het buitenland gelden andere voorwaarden.

Indien het gewicht > 30 kg gelden andere voorwaarden. Groothandels betalen steeds transportkosten.

­De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en niet bindend. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

Artikel 4 – Herroepingsrecht
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen

Artikel 5 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 6 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

  1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
  2. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken

Artikel 8 – Klachten

Klachten die niet BINNEN DE 48 UUR NA LEVERING bij ons gemeld worden, worden niet meer aanvaard.

Transportschade dient onmiddellijk gemeld te worden aan het vervoersbedrijf dat de goederen bij u heeft bezorgd en aan ons.

Artikel 9 – Betaling

  1. Betalingen zijn altijd netto contant, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.
    Indien leveringen niet betaald zijn volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden, wordt automatisch en zonder verdere ingebrekestelling een intrest van 1% per maand berekend op het factuurbedrag.
    Bovendien zal elke vertraging van betaling, van rechtswege en zonder dat het nodig is een aanmaning te doen, een verhoging van de rekening met 10 % + een schadebeding van 10 % met een minimum van € 75,00 en een maximum van € 750,00 euro met zich meebrengen, ten titel van schadevergoeding, alsook de kosten van de invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk.
  2. In geval van niet-betaling op de vervaldag van een gedeeltelijke levering, behouden wij ons het recht voor het saldo van de bestelling te annuleren.
  3. Wetboek: art 1147-1152: In geval van ongegronde niet-betaling op de vervaldag ten gevolge van nalatigheid of slechte wil, zal het verschuldigd bedrag van rechtswege verhoogd worden met 20% onverminderd de intresten en kosten, ten titel van conventioneel strafbeding zonder dat ingebrekestelling vereist is.

Artikel 10 – Betwisting

In geval van betwisting of eventuele geschillen is alleen de rechtbank te Antwerpen bevoegd. Wij zien van deze maatregel niet af wanneer wij een wissel op de aankoper trekken.

Artikel 11 – Taal algemene voorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen erkent de klant dat de taal van deze algemene voorwaarden eveneens de voertaal vormt in alle commerciële transacties met Wellbeinglab. De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden is de enige authentieke. Eventuele vertalingen hiervan zijn een loutere commerciële toegift naar de klant toe.